ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pour sacred water on somebody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pour sacred water on somebody*, -pour sacred water on somebody-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pour sacred water on somebody
Back to top