ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

post a letter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *post a letter*, -post a letter-

post a letter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่งจดหมาย [X] (song jotmāi) EN: send a letter ; post a letter FR: envoyer une lettre
ส่งจดหมายให้[n. exp.] (song jotmāi) EN: post a letter for FR: poster une lettre pour
ทิ้งจดหมาย [v. exp.] (thing jotmā) EN: mail a letter ; post a letter ; drop a letter in the letter box/mailbox (Am.) FR: poster une lettre ; mettre à la poste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า post a letter
Back to top