ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

position paper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *position paper*, -position paper-

position paper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
position paper (n.) บันทึกช่วยจำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า position paper
Back to top