ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portable kitchen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portable kitchen*, -portable kitchen-

portable kitchen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portable kitchen (n.) โรงอาหาร Syn. dining room, restautant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portable kitchen
Back to top