ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

porcelain cup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *porcelain cup*, -porcelain cup-

porcelain cup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
porcelain cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. china cup
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup
ถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup Syn. ขนมถ้วย

porcelain cup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนมถ้วย[n.] (khanomthuay) EN: coconut milk custard in small porcelain cup FR:
ทองหยิบ[n. exp.] (thøngyip) EN: thong yip ; golden flower ; golden sweetmeat in small porcelain cup FR: thong yip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า porcelain cup
Back to top