ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poor quality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poor quality*, -poor quality-

poor quality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 恶劣 / 惡劣] vile; nasty; of very poor quality

poor quality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship

poor quality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เป้[adj.] (khīpē) EN: inferior ; indifferent ; of poor quality FR:
เนื้อไม่ดี[adj.] (neūa mai dī) EN: poor quality FR: de mauvaise qualité ; de qualité médiocre ; de piètre qualité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poor quality
Back to top