ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poor person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poor person*, -poor person-

poor person ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬筚[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, 蓬筚 / 蓬篳] poor person's house; humble home
蓬荜[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, 蓬荜 / 蓬蓽] poor person's house; humble home
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, 蓬户 / 蓬戶] thatched house; poor person's house; humble home

poor person ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビンベスト[, binbesuto] (n) (1) (See ビンバー,貧乏) extremely poor person; (2) 3rd degree poverty
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax)

poor person ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คางคกขึ้นวอ[n.] (khāngkhokkh) EN: poor person whom makes good and forgets his roots ; too big for one's britches ; swellheaded FR:
คนจน[n. exp.] (khon jon) EN: poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
ยาจนก[n.] (yājanok) EN: beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m] ; paumé [m] (fam.) ; misérable [m]
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m] ; paumé [m] (fam.) ; misérable [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poor person
Back to top