ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poor condition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poor condition*, -poor condition-

poor condition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poor condition (adj.) แก่ตัวลง See also: เสื่อมลง, ชราภาพ

poor condition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรุดโทรม[adj.] (sutsōm) EN: deteriorated ; dilapidated ; run down ; worn out ; in disrepair ; in poor condition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poor condition
Back to top