ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polish off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polish off*, -polish off-

polish off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
polish off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ปราบ, กำจัด
polish off (phrv.) ทำให้เสร็จสิ้น Syn. end off, finish off, mop up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polish off
Back to top