ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poke about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poke about*, -poke about-

poke about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poke about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. nose about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poke about
Back to top