ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plot of land

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plot of land*, -plot of land-

plot of land ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
番外地[ばんがいち, bangaichi] (n) location without an address; unnumbered plot of land
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P)

plot of land ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot of land ; plot ; parcel ; garden ; piece ; lot ; nursery ; bed FR: lopin [m] ; parcelle [f] ; parterre [m] ; plate-bande [f]
ที่ดิน[n.] (thīdin) EN: land ; plot of land ; plot ; real property ; lot FR: terrain [m] ; propriété [f] ; lopin (de terre) [m]

plot of land ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundstück {n}plot of land
Terrain {n} (Grundstück)plot of land

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plot of land
Back to top