ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plenty of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plenty of*, -plenty of-

plenty of ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has plenty of enemiesเขามีศัตรูมากมาย
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
Keep your shirt on! We have plenty of timeคอยเดี๋ยวก่อน พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
There is plenty of time for that laterมีเวลามากมายสำหรับเรื่องนั้นทีหลัง
They have plenty of moneyพวกเขามีเงินมากมาย

plenty of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
ชุกชุม[adv.] (chukchum) EN: plenty of ; lots of FR: en abondance
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
หลายสิ่งหลายอย่าง[n. exp.] (lāi sing lā) EN: many things ; lots of things ; plenty of stuff FR:
หมูเห็ดเป็ดไก่[n. exp.] (mū het pet ) EN: feast ; banquet ; plenty of food FR:
ถมไป[X] (thompai) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ถมเถ[X] (thomthē) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
ถมถืด[X] (thomtheūt) EN: loads of ; lots of ; plenty of ; abundant FR:
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles FR: beaucoup ; plein (de) ; en abondance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plenty of
Back to top