ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play tricks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play tricks*, -play tricks-

play tricks ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาดลวดลาย (v.) play tricks See also: display artistic skill or trick, resort to stratagems
เล่นกล (v.) play tricks See also: juggle, conjure, play magic

play tricks ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搞鬼[gǎo guǐ, ㄍㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, 搞鬼] to make mischief; to play tricks in secret

play tricks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
เล่นแง่[v. exp.] (len ngaē) EN: play tricks FR: jouer un tour
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on FR: taquiner ; raconter des blagues
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play tricks
Back to top