ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play the part of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play the part of*, -play the part of-

play the part of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扮演[bàn yǎn, ㄅㄢˋ ㄧㄢˇ, 扮演] play the part of; act

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play the part of
Back to top