ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play off*, -play off-

play off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
play off (phrv.) ตัดสินผล (การแข่งวิ่ง)
play off against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. play against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play off
Back to top