ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

place for the execution of criminals

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *place for the execution of criminals*, -place for the execution of criminals-

place for the execution of criminals ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēn) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; execution ground ; place for the execution of criminals ; execution ground FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า place for the execution of criminals
Back to top