ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pillow slip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pillow slip*, -pillow slip-

pillow slip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillow slip (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing

pillow slip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissenbezug {m}pillow slip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pillow slip
Back to top