ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pillow casing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pillow casing*, -pillow casing-

pillow casing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillow casing (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow slip
pillow casing (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pillow casing
Back to top