ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

physical nature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *physical nature*, -physical nature-

physical nature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
physical nature (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, bodily character

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า physical nature
Back to top