ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

physical beauty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *physical beauty*, -physical beauty-

physical beauty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปสมบัติ[n.] (rūpsombat =) EN: beauty ; physical beauty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า physical beauty
Back to top