ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pestilence among the domestic animals

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pestilence among the domestic animals*, -pestilence among the domestic animals-