ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pertaining to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pertaining to*, -pertaining to-

pertaining to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pertaining to (prep.) เกี่ยวข้องกับ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, in relation to, with reference to, as for, in the matter of

pertaining to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰河[bīng hé, ㄅㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冰河] glacial; pertaining to ice age
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 關于] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 关于 / 關於] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of

pertaining to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国字問題[こくじもんだい, kokujimondai] (n) problems pertaining to a nation's script
対校[たいこう, taikou] (n,vs) pertaining to school
対欧[たいおう, taiou] (n) pertaining to Europe
対物[たいぶつ, taibutsu] (n,adj-no) pertaining to objects
教育令[きょういくれい, kyouikurei] (exp) regulations pertaining to education
職責[しょくせき, shokuseki] (n) one's duty; responsibilities pertaining to one's work

pertaining to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับ[prep.] (kīo kap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to ; in terms of FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; en ce qui concerne ; sur
เกี่ยวเนื่อง[adj.] (kīoneūang) EN: pertaining to ; relating to ; connected with FR:
เกี่ยวเนื่องกับ[adv.] (kīoneūang k) EN: pertaining to ; relating to ; connected with ; relevant FR: en relation avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pertaining to
Back to top