ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

personal appeal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *personal appeal*, -personal appeal-

personal appeal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
personal appeal (n.) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน See also: พรสวรรค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า personal appeal
Back to top