ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

period of the waning moon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *period of the waning moon*, -period of the waning moon-

period of the waning moon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาฬปักษ์[X] (kālapak) EN: period of the waning moon FR:
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon FR:
แรม[n. exp.] (raēm) EN: period of the waning moon ; last quarter (of the moon) FR: lune décroissante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า period of the waning moon
Back to top