ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perfectly still

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perfectly still*, -perfectly still-

perfectly still ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perfectly still
Back to top