ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pedestrian crossing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pedestrian crossing*, -pedestrian crossing-

pedestrian crossing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人行横道[rén xíng héng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄉㄠˋ, 人行横道 / 人行橫道] pedestrian crossing

pedestrian crossing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) pedestrian crossing; (P)

pedestrian crossing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pedestrian crossing
Back to top