ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay one��s respect to one��s teacher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay one��s respect to one��s teacher*, -pay one��s respect to one��s teacher-