ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay no attention to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay no attention to*, -pay no attention to-

pay no attention to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, 不在意] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore

pay no attention to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอาใจกันเลย[v. exp.] (mai aojai k) EN: pay no attention to ; pay little attention to FR:
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pay no attention to
Back to top