ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay no attention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay no attention*, -pay no attention-

pay no attention ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำหูทวนลม (v.) pay no attention See also: be negligent Syn. เฉยเมย, ไม่รับรู้
เมินเฉย (v.) pay no attention See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย
เย็นชา (v.) pay no attention See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เมิน, ละเลย
ไม่รับรู้ (v.) pay no attention See also: be negligent Syn. เฉยเมย

pay no attention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, 不在意] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore

pay no attention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอาใจกันเลย[v. exp.] (mai aojai k) EN: pay no attention to ; pay little attention to FR:
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
ทำหูทวนลม[v.] (thamhūthūan) EN: pay no attention (to) ; pretend not to hear FR: ne pas prêter attention (à) ; faire mine de ne pas entendre ; faire la sourde oreille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pay no attention
Back to top