ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pastry shop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pastry shop*, -pastry shop-

pastry shop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง

pastry shop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーキ屋[ケーキや, ke-ki ya] (n) cake shop; pastry shop
パティシエ[, pateishie] (n) pastry shop (fre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pastry shop
Back to top