ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passion flower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passion flower*, -passion flower-

passion flower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西番莲[xī fān lián, ㄒㄧ ㄈㄢ ㄌㄧㄢˊ, 西番莲 / 西番蓮] passion flower

passion flower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาลา[n.] (mālā) EN: red passion flower ; red grandilla FR:
ศรีมาลา[n. exp.] (sī mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla FR:
สร้อยฟ้า [n. exp.] (søi fā) EN: passion flower FR:
สุคนธรส[n.] (sukhontharo) EN: passion flower FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passion flower
Back to top