ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass easily through the throat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass easily through the throat*, -pass easily through the throat-

pass easily through the throat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat FR: avaler facilement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass easily through the throat
Back to top