ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

particular;

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *particular;*, -particular;-

particular; ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual

particular; ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
個別的[こべつてき, kobetsuteki] (adj-na) individual; particular; discrete; distinct
小うるさい[こうるさい, kourusai] (adj-i) particular; hard to please; fussy
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า particular;
Back to top