ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parking area

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parking area*, -parking area-

parking area ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parking area (n.) ที่จอดรถ Syn. parking lot

parking area ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーキングエリア[, pa-kingueria] (n) parking area
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] (n) rest area; rest stop; service area; SA; parking area (e.g. off highways); PA; (P)

parking area ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลานจอด[n. exp.] (lān jøt) EN: apron ; ramp ; parking area FR: aire de stationnement [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parking area
Back to top