ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palmy days

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palmy days*, -palmy days-

palmy days ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palmy days (n.) ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด Syn. bright days

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palmy days
Back to top