ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palm of the hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palm of the hand*, -palm of the hand-

palm of the hand ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลายมือ (n.) lines on the palm of the hand Syn. เส้นลายมือ Ops. ลายเท้า
หงายมือ (v.) open the palm of the hand See also: hold out one´s hand Ops. กำมือ
เส้นลายมือ (n.) lines on the palm of the hand Ops. ลายเท้า
แบมือ (v.) open the palm of the hand See also: hold out one´s hand Syn. หงายมือ Ops. กำมือ

palm of the hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private

palm of the hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบมือ[v.] (baēmeū) EN: open the palm of the hand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palm of the hand
Back to top