ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pale and thin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pale and thin*, -pale and thin-

pale and thin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pale and thin (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pale and thin
Back to top