ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paddy field

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paddy field*, -paddy field-

paddy field ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางทุ่งนา (n.) paddy field Syn. ทุ่งนา
ท้องนา (n.) paddy field Syn. ทุ่งนา, กลางทุ่งนา
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
เรือกสวนไร่นา (n.) farm farm, a paddy field See also: vegetable garden, paddy field, plantation
ไร่นา (n.) farm farm, a paddy field See also: vegetable garden, paddy field, plantation Syn. เรือกสวนไร่นา

paddy field ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水田[shuǐ tián, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ, 水田] paddy field; rice paddy
稻田[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, 稻田] paddy field; rice paddy
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)

paddy field ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾田[かんでん, kanden] (n) dry paddy field
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands
水田[すいでん, suiden] (n) (water-filled) paddy field; (P)
稲田[いなだ, inada] (n) paddy field; rice field; (P)

paddy field ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นา[n.] (nā) EN: field ; paddy field ; rice field ; rice farm FR: rizière [f] ; champ [m] ; ferme rizicole [f]
นาข้าว[n. exp.] (nā khāo) EN: paddy field FR: rizière [f]
นาข้าวอินทรีย์[n. exp.] (nā khāo ins) EN: organic paddy field FR: rizière bio [f]
ปูนา[n. exp.] (pū nā) EN: field crab ; paddy field crab FR: crabe de rizière [m]
ไร่นา[n.] (rainā) EN: farmland ; farm ; paddy field FR:
ท้องนา[n.] (thøng-nā) EN: paddy field FR:
ทุ่งนา[n. exp.] (thung nā) EN: paddy ; paddy field ; rice field FR: rizière [f] ; champ [m] ; culture [f]

paddy field ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reisfeld {n}paddy field

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paddy field
Back to top