ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pack on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pack on*, -pack on-

pack on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pack on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ
pack on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ

pack on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประทุก[v.] (prathuk) EN: load ; load up with ; pack on ; fill up with ; carry FR:
จัดกระเป๋า[v. exp.] (jat krapao) EN: pack one's case FR: faire ses bagages

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pack on
Back to top