ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

owner of wealth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *owner of wealth*, -owner of wealth-

owner of wealth ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนบดี (n.) owner of wealth See also: lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire

owner of wealth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า owner of wealth
Back to top