ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overhanging rock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overhanging rock*, -overhanging rock-