ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

organic fertilizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *organic fertilizer*, -organic fertilizer-

organic fertilizer ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ๋ยชีวภาพ (n.) organic fertilizer
ปุ๋ยอินทรีย์ (n.) organic fertilizer See also: natural fertilizer Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ

organic fertilizer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機肥料[むきひりょう, mukihiryou] (n) inorganic fertilizer; inorganic fertiliser
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer

organic fertilizer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปุ๋ยอินทรีย์[n. exp.] (pui insī) EN: organic fertilizer FR: engrais organique [m] ; terreau [m] ; humus [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า organic fertilizer
Back to top