ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orchestra stalls

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orchestra stalls*, -orchestra stalls-

orchestra stalls ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orchestra stalls (n.) ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร

orchestra stalls ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orchestersitze {pl}orchestra stalls

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orchestra stalls
Back to top