ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orbital rocket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orbital rocket*, -orbital rocket-

orbital rocket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orbital rocket (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. space satellite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orbital rocket
Back to top