ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orange tree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orange tree*, -orange tree-

orange tree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orange tree (n.) ต้นส้ม

orange tree ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橘树[jú shù, ㄐㄩˊ ㄕㄨˋ, 橘树 / 橘樹] orange tree
[chéng, ㄔㄥˊ, 橙] orange tree; the color orange; orange

orange tree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้นส้ม[n.] (ton som) EN: orange tree FR: oranger [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orange tree
Back to top