ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open land

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open land*, -open land-

open land ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open land (n.) ที่ราบ See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง Syn. flat, level land

open land ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
田野[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, 田野] field; open land

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open land
Back to top