ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open an umbrella

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open an umbrella*, -open an umbrella-

open an umbrella ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางร่ม[v. exp.] (kāng rom) EN: raise an umbrella ; open an umbrella FR: ouvrir son parapluie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open an umbrella
Back to top