ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opaque spot on the cornea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opaque spot on the cornea*, -opaque spot on the cornea-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opaque spot on the cornea
Back to top