ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

only if

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *only if*, -only if-

only if ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Only if these are met, I will marry youถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ

only if ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just

only if ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P)

only if ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก็ต่อเมื่อ[conj.] (kø tø meūa) EN: if and only if FR: si et seulement si
เว้นแต่[conj.] (wēntāe = we) EN: unless ; but ; if not ; only if ; except ; on condition that FR: sauf ; excepté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า only if
Back to top