ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one´s beloved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one´s beloved*, -one´s beloved-

one´s beloved ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้วตา (n.) one´s beloved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one´s beloved
Back to top